Community Psychiatric Nurse | Band 6 | Upto £40/hr - Mylocum